SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Přijímací řízení

Školy v Chotouňské 476 > Praktická škola jednoletá

Přijímací zkoušky do Praktické školy jednoleté
Přihlášení uchazeči o studium na naší praktické škole budou o přesném termínu přijímací zkoušky písemně vyrozuměni.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Praktická škola jednoletá:

 • podání přihlášky ke studiu do 1. 3. 2023

 • úspěšné složení přijímacích zkoušek

 • ke studiu budou žáci přijímáni podle pořadí na základě bodového zisku a kritérií dřívějšího studia na SŠ

 • získání doložky min. základy vzdělání

 • kapacita školy


Bodové hodnocení přijímacích zkoušek:
Přijímací zkouška se skládá ze šesti otázek, které jsou členěny do tří částí. V každé části otázky lze získat maximálně jeden bod, a body z kriterií dřívějšího studia na SŠ

 • 0 bodů  - uchazeč nesplnil zadaný úkol

 • ½ bodu  - uchazeč splnil zadaný úkol s pomocí

 • 1 bod  - uchazeč splnil zadaný úkol bez pomoci

Za splnění všech částí otázky získají uchazeči maximálně 3 body.

 • Bodové hodnocení dřívějšího studia na SŠ, které je součástí bodového hodnocení příjímacích zkoušek:

 • 1 bod   - uchazeč, který dosud nedocházel do střední školy

 • 1/2 bodu - uchazeč, který byl přijat do střední školy, docházel do ní, avšak úspěšně ji nedokončil

 • 0 bodů    - uchazeč, který byl přijat do střední školy, docházel do ní a úspěšně ji dokončil

Uchazeč při přijímacím řízení doloží seznam, v němž uvede každou střední školu, do které docházel, s uvedením informace, zda v této škole získal střední vzdělání.
Celkem je možné získat maximálně 19 bodů.

Okruhy pro přijímací zkoušky:

 • Čtenářská gramotnost

 • Matematická gramotnost

 • Základy grafomotoriky

 • Kognitivní schopnosti

 • Motorické dovednosti

 • Sociální dovednosti, pohovor


Počet přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024:  4 uchazeči

Zákonní zástupci mají možnost nahlížet do spisu svého dítěte.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky